E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter Çözümleri

E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter Çözümleri

efaturaedefterearşiv

E Dönüşüm

E Belge

E Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan müşterilerimizin 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek ve tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi aşan faturalarını progamımız üzerinden ebelge olarak ebelge.gov.tr ‘ye gönderimini yapabilirler.

E Fatura

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

E Arşiv

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

E İrsaliye

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

E Defter

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

E Müstahsil Makbuzu

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile halihazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” nun, elektronik belge olarak düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bahsi geçen düzenlemelere göre;
• E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 01/07/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.
• Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler, 01/01/2020 tarihi itibariyle müstahsil makbuzlarını, e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır.

E-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Müstahsil Makbuzu” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E Serbest Meslek Makbuzu

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda iletilebilmesi veya raporlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından;
• 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine,
• 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

E Dönüşüm Entegrasyonlarımız

Smart Dönüşüm Teknolojileri A.Ş.

EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

UYGULAMA GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI DAYANAK ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI
       
E-FATURA 1- 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 454 SN VUK GT 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek
10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler zorundadır.
   
       
E-FATURA 2- 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile 509 SN VUK GT 1/7/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek
gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler zorundadır.
   
       
E-FATURA 3- 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile 509 SN VUK GT ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-
gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
   
       
  4- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların    
E-FATURA imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme 509 SN VUK GT 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda
  Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler   gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin
      gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-
  5- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa   Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
E-FATURA 509 SN VUK GT  
ve/veya ithal edenler  
     
       
  6- Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı    
  işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında    
  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan   1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden
  başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret  
    itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe
  ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılarıinternet  
E-FATURA 509 SN VUK GT başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç
    başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura
  vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan  
    uygulamasına geçmek zorundadır.
  internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında  
     
  reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet    
  reklamcılığı hizmet aracıları    
       
E-FATURA     1/1/2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını
    tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  7- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep  
     
  Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 509 SN VUK GT 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta
  hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle
    belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe
E-FATURA iştigal eden mükellefler.  
  başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş
     
      hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
       

 

  8- İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğue-Fatura    
  uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi   bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet
E-FATURA Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet 509 SN VUK GT etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar
etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) açısından 1/7/2020 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri
   
  ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV   zorunludur.
  hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar,    
         
  9- e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura    
E-FATURA uygulamasına geçmek zorunda olanlar (Bkz. E-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu 509 SN VUK GT e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarih
  Bölümü)      
  10- e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura    
E-FATURA uygulamasına geçmek zorunda olanlar (Bkz. E-Arşiv Fatura Geçiş Zorunluluğu 509 SN VUK GT e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarih
  Bölümü)      
  11- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da    
  vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef    
E-FATURA gruplarını, faaliyet, sektör ve   509 SN VUK GT Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen
ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için süreler içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir
   
  en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu    
  getirmeye yetkilidir.      
         
  1- E-Fatura Uygulamasına Zorunlu veya İsteğe Bağlı olarak Dâhil Olan/Olacak   Hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanlar 1.1.2020’de,
e-ARŞİV FATURA 509 SN VUK GT 1.1.2020’den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura
Olan Mükellefler ( E Fatura mükellefi olmayanlara düzenlecek faturalar)
    uygulamasına geçilen tarihte
       
        Mevcutlar 1/1/2020 (2020 ve
e-ARŞİV FATURA 3-Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet 509 SN VUK GT müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek
Reklamcılığı Hizmet Aracıları   üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3
     
        ay içinde)
       
  4- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020   1/1/2020
e-ARŞİV FATURA tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, 509 SN VUK GT
 
  vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi aşanlar     e-Arşiv Uygulamasına geçilmek zorunda değildir. Sadece belirtilen tutarın
       
        aşılması halinde fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalleri üzerinden
  5- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020  
    düzenlenecektir.
e-ARŞİV FATURA tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler 509 SN VUK GT
 
  dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşanlar      
  Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da    
  vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef   Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen
e-ARŞİV FATURA gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 509 SN VUK GT
süreler içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir
  yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv  
     
  Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.    
         
        ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin
e-ARŞİV FATURA internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap 464 SN VUK GT verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar.
dönemlerinde brüt satışhasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde
   
        edenlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren
         

 

  1- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali,    
e-İRSALİYE teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan 509 SN VUK GT 1.7.2020
  mükellefler.    
  2- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa,    
e-İRSALİYE ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren 509 SN VUK GT 1.7.2020
  mükellefler.    
       
  3- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen    
e-İRSALİYE işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile 509 SN VUK GT 1.7.2020
yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve
     
  tüzel kişi mükellefler.    
       
  4- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e)    
  bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve    
  kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker    
e-İRSALİYE olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz 509 SN VUK GT 1.7.2020
ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu,
     
  sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden    
  meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini    
  gerçekleştiren mükellefler.    
       
  5- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72)    
e-İRSALİYE ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde 509 SN VUK GT 1.7.2020
  bulunan mükellefler.    
       
e-İRSALİYE 6- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına 509 SN VUK GT 1.7.2020
alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.
     
       
  7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap    
e-İRSALİYE dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 509 SN VUK GT 1.7.2020
  Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.    
       
  8- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep    
e-İRSALİYE Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 509 SN VUK GT 1.1.2020
hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle
     
  iştigal eden mükellefler.    
  9- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da    
  vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef   Kendisine
e-İRSALİYE gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 509 SN VUK GT yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler
  yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye   içinde e-İrsaliye uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.
  uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir    
       
  10- 1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı   1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I)
e-İRSALİYE listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans 509 SN VUK GT
sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle
  alanlar,  
    EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi
     

 

  11- 1/1/2020 tarihinden itibarenÖzel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III)   Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler,
    maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler,
e-İRSALİYE sayılı listedeki mallan imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya 509 SN VUK GT
demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya
sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal,
    ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt
  ithal veya ihracını gerçekleştirenler,  
    Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya
     
  13- 1/1/2020 tarihinden itibarenGübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal   başlayanlar için, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu
    işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından
e-İRSALİYE Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya 509 SN VUK GT
itibaren başlayacaktır.
  başlayanlar  
     
       
  Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından;    
e-SMM a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 509 SN VUK GT 1/6/2020 tarihine kadar
   
  b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar   işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar
       
  1- e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri 509 SN VUK GT 1.7.2020
  gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar
     
       
  2- e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri    
  gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlardan 2020 509 SN VUK GT e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde
  veya müteakip yıllarda e- Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu
     
  düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler    
       
e- MÜSTAHSİL 3- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan    
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre    
MAKBUZU 509 SN VUK GT 1.1.2020
komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden
     
  mükellefler    
       
  4- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da    
  vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef   Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen
  gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 509 SN VUK GT süreler içinde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dâhil olması
  yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Müstahsil   gerekmektedir
  Makbuzu uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir    
       
  1- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da    
  vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef   Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen
e GİDER PUSULASI gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 509 SN VUK GT
süreler içinde eGider Pusulası uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.
  yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider  
     
  Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.    
       

 

  8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma   1/1/2021 tarihine kadar
    (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine
  Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle 509 SN VUK GT
  başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından
  iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler  
    itibaren)
     
e BİLET      
    1/7/2020
     
  Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri, 509 SN VUK GT (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine
  başladıkları ayı
     
      izleyen dördüncü ayın başına kadar)
       
e SİGORTA Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, e-Sigorta Komisyon Gider   Başkanlık tarafından e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına
KOMİSYON GİDER Belgesi uygulamasına ilişkin geçiş zorunluluğu getirmeye ve bu durumu 509 SN VUK GT zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen sigorta, emeklilik ve reasürans
BELGESİ ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.   şirketlerinin, Başkanlık tarafından belirlenen süre içinde
       
  Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve   Başkanlık tarafından e-Sigorta Poliçesi uygulamasına zorunlu olarak
    dahil olacağı belirtilen
e SİGORTA reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Poliçesi  
509 SN VUK GT sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik
POLİÇESİ uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu
  aracılarının, Başkanlık
  ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.  
    tarafından belirlenen süre içinde
     
       
  Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz   Başkanlık tarafından e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına zorunlu
e DÖVİZ ALIM- Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu  
509 SN VUK GT olarak dâhil olacağı belirtilen yetkili müesseselerin, Başkanlık tarafından
SATIM BELGESİ durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye
  belirlenen süre içinde
  yetkilidir.  
     
       
  Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-Dekont   Başkanlık tarafından e-Dekont uygulamasına zorunlu olarak dâhil olacağı
e DEKONT uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu 509 SN VUK GT
belirtilen bankaların, Başkanlık tarafından belirlenen süre içinde
  ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir  
     
       
      e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler,  e-Fatura
      uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde
      zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından
    3 SN ELEKTONİK itibaren ),
e- DEFTER    
  DEFTER GT  
    2018 yada 2019 yılı hasılatı 5.000.000 TL yi geçenler 01.01.2021
  1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler.  
    tarihinden itibaren. (e-Fatura’ya geçişi 1/7/2020-yıl içine rastlayan bir
     
      tarih olduğu için)
       
e- DEFTER   454 SN VUK GT 2018 yılı hasılatı 10.000.000 TL yi geçenler 01.01.2020 tarihinden
  itibaren
     
       

 

      Bu Tebliğ yayım tarihi (19/10/2019) itibarıyla Türk Ticaret Kanununun
      397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi
  2- 19.10.2019 tarihi itibariyle Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin 3 SN ELEKTONİK olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren,
e- DEFTER  
dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler. DEFTER GT  
  2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını
     
      sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından
      itibaren,
       
  3- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da    
  vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef 3 SN ELEKTONİK Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen
e- DEFTER gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim süreler içinde (en az üç ay) e-Defter uygulamasına dâhil olması
DEFTER GT
  yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter gerekmektedir.
   
  uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.    
       
  4- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan    
e- DEFTER idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından 3 SN ELEKTONİK başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak
yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dâhil DEFTER GT tutabilirler.
 
  olabilirler.    
       
  5- Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017    
  tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel    
e- DEFTER Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi 3 SN ELEKTONİK başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak
kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde e-Defter DEFTER GT tutabilirler.
 
  uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı    
  olarak dâhil olanlar,    
       
  6- e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam    
  bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde    
e- DEFTER birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan 3 SN ELEKTONİK Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil
veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) DEFTER GT tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
 
  değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter    
  uygulamasına geçmek zorundadır.    
       
e- DEFTER 7-2018 yılında internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış 3 SN ELEKTRONİK 1.1.2020
hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler DEFTER GT
   

 

Tags :